Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Meijer Coaching

Tot stand gekomen op 2 juni 2016
Algemene Voorwaarden Meijer Coaching, gevestigd aan Banckertlaan 117, 1215 PX, te Hilversum.

Artikel 1 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Meijer Coaching en de
cliënt, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Meijer Coaching, voor de uitvoering
waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de
algemene voorwaarden voor al het overige in stand.

Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met
Meijer Coaching zijn overeengekomen.

Indien Meijer Coaching niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Meijer Coaching in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Uitvoering overeenkomst

Meijer Coaching zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.

Deze overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis. Meijer Coaching kan geen enkele garantie geven over het te
verwachten resultaat en het behalen van de doelen.

Tijdens de vakanties, officiële vrije dagen/feestdagen is er alleen begeleiding na overleg.

Cliënt doet er alles aan om zijn medewerking te verlenen en de instructies van Meijer Coaching op te volgen, gelet op wat
binnen zijn vermogen ligt of redelijkerwijs mag worden verondersteld. Daarnaast is cliënt verplicht om op de afgesproken
tijdstippen te verschijnen. Cliënt dient afspraken ten minste 24 uur van te voren af te zeggen. Wordt de afspraak korter van
te voren afgezegd, dan is Meijer Coaching gerechtigd om de volledige kosten door te berekenen.

Cliënt en Meijer Coaching evalueren het begeleidingstraject regelmatig. Daarnaast vindt tussen Meijer Coaching en/of de
cliënt en/of diens vertegenwoordiger regelmatig overleg plaats om de voortgang te bespreken. Tussentijdse wijzigingen
worden schriftelijk vastgelegd.

Het is mogelijk dat tijdens de looptijd van de begeleiding, dag, tijdstip of locatie te wijzigen in goed overleg met alle partijen.
Mocht de locatie voor de coaching wijzigen anders dan nu afgesproken, dan gelden mogelijk andere tarieven.
Meijer Coaching heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3 – Wijziging tarieven

Meijer Coaching heeft het recht om de tarieven jaarlijks aan te passen op de eerste dag van het nieuwe jaar. Cliënt zal
hierover uiterlijk 30 dagen voor de wijziging geïnformeerd worden.

Artikel 4 – Betaling

Cliënt ontvangt via de mail een factuur uit hoofde van Meijer Coaching. Cliënt ontvangt minimaal maandelijks een factuur.
Betaling geschiedt binnen 14 dagen voor consumenten en bedrijven na factuurdatum via overschrijving.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De
cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Meijer Coaching is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door cliënt, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is
van een aan Meijer Coaching toe te rekenen tekortkoming of ontstaan is ten door een grove fout of opzet van Meijer
Coaching. Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de cliënt.

Indien Meijer Coaching aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Meijer Coaching
beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Meijer Coaching uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de laatste
factuur staat vermeld. De door Meijer Coaching te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door cliënt te betalen
prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door cliënt geleden schade.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Meijer Coaching of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien cliënt eventuele vorderingen en verweren gegrond op de stelling dat Meijer Coaching op enigerlei wijze tekort zou zijn
geschoten, niet binnen 12 maanden na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze
rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen. Eventuele schadeclaims kunnen tot maximaal één jaar kunnen
worden ingediend. Ten aanzien van deze claims geldt een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 6 – Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Meijer Coaching voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan de cliënt toerekenbaar is.

Indien Meijer Coaching uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Meijer Coaching
zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Meijer Coaching en derden komen verder voor
rekening en risico van de cliënt.

Artikel 7 – Klachtenregeling

Klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen twee weken na constatering. Mochten
partijen er onderling niet uitkomen, dan kan cliënt de klacht voorleggen aan Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen,
Postbus 1021, 7940 KA Meppel of ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie, of telefonisch
via 0648445538.

Artikel 8 – Wijziging algemene voorwaarden

Meijer Coaching heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Meijer Coaching zal de cliënt per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de cliënt op de hoogte is gesteld van de
wijzigingen van kracht zijn.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de cliënt het recht om de overeenkomst te
ontbinden.

De algemene voorwaarden van Meijer Coaching zijn tevens te downloaden als PDF.