Privacyreglement Meijer Coaching

Inleiding
Dit privacyreglement dient voor Meijer Coaching en/of Topaas Zorg als basis voor het omgaan met de privacy en de gegevensverwerking van haar cliënten.
Dit reglement voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn vermeld.  Dit reglement is per 11 september 2009 in werking getreden.
Meijer Coaching en/of Topaas Zorg, de heer D. Meijer, is de verantwoordelijke die de persoonsgegevens bewerkt, gebruikt en bewaard.

Doel
Het doel is om de persoongegevens te gebruiken voor de cliënt zelf om een profielschets te maken en om het plan van begeleidingsplan van cliënt hierop af te stemmen.

Welke gegevens
De persoonsgegevens die Meijer Coaching en/of Topaas Zorg opvraagt zijn:

– de gegevens van cliënt (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, opleiding, hobby’s);
– de gegevens (naam, adres, woonplaats) van de school waar cliënt zijn opleiding volgt; dan wel de gegevens van de werkgever waar cliënt werkzaam is;
– Medische gegevens die van belang zijn zoals bijvoorbeeld een allergie of een stoornis zoals ADHD;
– Eventuele voorgeschiedenis aan eerdere hulpverlening;
– Bijzondere informatie rondom geboorte en/of opgroeien zoals achterstand in lezen of afwijkend gedrag;

Verwerking gegevens
De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats door Meijer Coaching en/of Topaas Zorg. Meijer Coaching en/of Topaas Zorg vraagt de cliënt schriftelijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens (via de Overeenkomst van coaching).

De schriftelijk verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen in een database en bewaard in het dossier van cliënt. De uitgeprinte stukken uit de database worden bewaard in het papieren dossier van cliënt.

Meijer Coaching en/of Topaas Zorg treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Vertrouwelijkheid
Uiteraard waarborgt Meijer Coaching en/of Topaas Zorg de Wet op de Privacy en worden de persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Tevens worden deze gegevens alleen voor het doel gebruikt waarvoor cliënt informatie heeft afgestaan.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden door Meijer Coaching en/of Topaas Zorg slechts verstrekt aan derden zover dit overeenkomt met het doel van de persoonsregistratie, wettelijke vereisten of geschiedt na schriftelijke toestemming van de cliënt of diens gevolmachtigde.

Recht op inzage
Cliënt heeft ten allen tijden recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Cliënt dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij Meijer Coaching en/of Topaas Zorg.
Meijer Coaching en/of Topaas Zorg eist voldoende waarborgen voor de identiteit en eventueel de machtiging van degene die verzoekt om inzage of afschrift.

Aanvulling, correctie of verwijdering
Op verzoek kunnen de opgenomen gegevens worden aangevuld met een door of namens cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
Als gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan kan cliënt een schriftelijk verzoek indienen bij Meijer Coaching en/of Topaas Zorg  waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens.
Verwijdering blijft achterwege indien een wettelijk voorschrift bewaring vereist.
Meijer Coaching en/of Topaas Zorg zorgt ervoor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt de gegevens zijn verwijderd.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt cliënt te identificeren, dan noodzakelijk is voor de werking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
De bewaartermijn eindigt 5 jaar na het laatste contact door Meijer Coaching en/of Topaas Zorg met cliënt, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

Klachten
Als cliënt meent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd en/of als cliënt  andere redenen tot klagen heeft, kan hij zich wenden tot Meijer Coaching en/of Topaas Zorg. Klachten kunnen worden ingediend tot 1 jaar nadat de begeleiding is beëindigd door Meijer Coaching en/of Topaas Zorg.